loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Boligområde Gedved øst

 • Rammenummer

  33BO11

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Inden for rammen kan der etableres åben-lav boligbebyggelse som fremherskende typologi, men der er også mulighed for enkelte tæt-lav boliger. Fordelingen mellem åben-lav og tæt-lav bebyggelse fastsættes til maks. 30 % tæt-lav. Inden for området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Maksimal bebyggelsesprocent er 30 for den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse, må dog være 40 for den enkelte grund.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Herudover skal der udvises forsigtighed og tages hensyn til beskyttelse af grundvandet i forbindelse med den fysiske indretning af området.

 • Notat: Infrastruktur

  Ved lokalplanlægning bør en tilpasning af Lykkebjergvej og Skovvej iværksættes, så vejenes brug tilpasses udviklingen. Herunder en passende kørebanebredde og faciliteter for de lette trafikanter. Herudover skal det sikres, at der etableres sammenhængende stiforbindelser til og fra området, der har direkte adgang til Gedved, skolen, hallen mv. Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til beskyttet dige i den sydlige del af arealet. Herudover er der en åbeskyttelseslinje i den sydøstlige del af området. Der må ikke foretages fysiske ændringer af arealer inden for åbeskyttelseslinjen. Byranden skal bearbejdes med beplantning, så byen møder landskabet med en delvis grøn karakter.

 • Status

  Vedtaget