loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Boligområde Egebjerggård

 • Rammenummer

  32BO16

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Daginstitutioner, Døgninstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål. Inden for rammen kan der etableres åben-lav boligbebyggelse som fremherskende typologi, men der er også mulighed for enkelte tæt-lav boliger. Inden for området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Området må ikke udnyttes før rammeområde 32BO11 er lokalplanlagt og overført til byzone.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Der kan etableres boliger og offentlige formål, som f.eks. daginstitution, døgninstitution, plejeboliger eller lignende i eksisterende gårdbebyggelse (Egebjerggård). Ved lokalplanlægning kan der tillades nødvendige til- og ombygninger, som er forenelige med anvendelse til offentlige formål.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Maksimal bebyggelsesprocent er 30 for den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse, må dog være 40 for den enkelte grund.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Område udlagt til potentiel lavbund bør udnyttes til grønt område, håndtering af skybrudsvand og/eller regnvand.

 • Notat: Infrastruktur

  Der skal reserveres areal til veje og stier til og i boligområdet. Samtidig skal det sikres, at eventuelle skolebørn har adgang til nærmeste skole via. stisystem. Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til, om den nye trafik, der bliver genereret fra området, vil påvirke belastningen af de omkringliggende veje i og omkring Egebjerg uhensigtsmæssigt. Der skal herudover reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området, skal der tages hensyn til, at de to byer Gedved og Egebjerg opretholdes som selvstændige og velafgrænsede byer i landskabet. Byranden skal bearbejdes, så bebyggelse holdes i dæmpede farver, der møder landskabet med en delvis grøn karakter. Der er en skovbyggelinje på størstedelen af arealet. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.

 • Status

  Vedtaget