loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Rekreativ område Fiskebæk Nørrestrand

 • Rammenummer

  17RE02

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til grønt område, naturområde og nærrekreative arealer. Området kan anvendes til håndtering af regnvand. Området skal friholdes for bygningsanlæg.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Området skal friholdes for bebyggelse. Der kan inden for området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål, herunder en broforbindelse for bløde trafikanter over Fiskebæk, fugletårne, borde, bænke og andre mindre faciliteter til rekreative formål. Undtaget er områder udpeget til lavbundsarealer, der kan genoprettes, som skal friholdes for mindre bygninger og anlæg. Der kan ikke etableres nye boliger i området, men eksisterende ejendomme inden for området kan udvides og ombygges med en bebyggelsesprocent på 30 og en bygningshøjde på 8,5.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

 • Notat

  Området fastholdes som bynært naturområde. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand, samt indsigtskiler til Horsens by.

 • Status

  Vedtaget