loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Offentlig formål Nørrestrand

 • Rammenummer

  17OF04

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål. Inden for området kan der etableres dag- og døgninstitutioner, uddannelses-, sundheds-, kulturelle-, administrative- samt sociale formål, ældreboliger samt foreningsaktiviteter. Området må ikke udnyttes før rammeområde 17BO10, 17BE02 (for hvad angår infrastruktur) og 17RE02 er udnyttet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Ved lokalplanlægning for området skal det sikres at bebyggelsen passes ind i landskabet med en graduering i højden i det skrående terræn mod syd. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand. En del af arealet ligger i dag inden for en beregnet lugtgeneafstand fra et husdyrbrug. Det er en afgørende forudsætning for lokalplanlægning af arealet, at husdyrbrugene ophører inden planen gennemføres, idet kommunen ikke må lokalplanlægge for offentlige formål, som kan blive påvirket med generende lugt. Alternativt skal der fremlægges en lugtberegning som er i overensstemmelse med reglerne i husdyrbrugloven. Beregningen skal sandsynliggøre, at boligområdet ikke vil påvirkes af lugt fra husdyrbruget, som overskrider husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

 • Notat: Infrastruktur

  Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Status

  Vedtaget