loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Boligområde 17BO12 Nørrestrand

 • Rammenummer

  17BO12

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Inden for rammen kan der etableres etageboliger og tæt-lav boliger som fremherskende typologi, men der er også mulighed for enkelte åben-lav boliger. Inden for området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Området må ikke udnyttes før rammeområde 17BO11 er udnyttet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Maksimal bebyggelsesprocent er 60 for området som hele. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse, må dog kun være 40 for den enkelte grund. For åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maks. være 30 for den enkelte grund. Ved lokalplanlægning for området skal det sikres at bebyggelsen opføres under hensyn til fjernomgivelserne fra Serridslev Kirke og områdets eksisterende skala. Ny bebyggelse skal passes ind i landskabet med en graduering i højden i det skrående terræn mod vest og syd. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. En del af arealet ligger i dag inden for en beregnet lugtgeneafstand fra et husdyrbrug. Det er en afgørende forudsætning for lokalplanlægning af arealet, at husdyrbrugene ophører inden planen gennemføres, idet kommunen ikke må lokalplanlægge for boliger, som kan blive påvirket med generende lugt. Alternativt skal der fremlægges en lugtberegning som er i overensstemmelse med reglerne i husdyrbrugloven. Beregningen skal sandsynliggøre, at boligområdet ikke vil påvirkes af lugt fra husdyrbruget, som overskrider husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt.

 • Notat: Infrastruktur

  Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til markante udsigter og kig i landskabet ved etablering af bebyggelse. Højt eller markant byggeri i eller omkring byranden kan påvirke landskabet visuelt. Jf. landskabsanalysen bør byranden generelt bearbejdes, så bebyggelse holdes i dæmpede farver, der møder landskabet med en delvis grøn karakter.

 • Status

  Vedtaget