loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Nebel Nørrestrand

 • Rammenummer

  17BE03

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Landsbyområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg. Inden for rammen kan der etableres åben-lav boligbebyggelse som fremherskende typologi, men der er også mulighed for enkelte tæt-lav boliger.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Maksimal bebyggelsesprocent er 30 for den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse, må dog være 40 for den enkelte grund.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Landsbyen skal fortsat have landsbykarakter og adskille sig fra byområder. I planlægningen og byggesagsbehandlingen skal der tages hensyn til landsbymiljøet, herunder de bevaringsværdige strukturer, bebyggelsesmæssige kvaliteter og særlige landskabstræk. Kirker samt siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Inden for rammeområdet, er der placeret et husdyrbrug. Det er en afgørende forudsætning for lokalplanlægning af arealet, at husdyrbruget ophører inden planen gennemføres, idet kommunen ikke må lokalplanlægge for boliger, som kan blive påvirket med generende lugt. Alternativt skal lokalplanen indeholde et specifikt delområde, som udlægger ejendommen, hvor husdyrbruget er placeret, til fortsat anvendelse til jordbrugserhverv.

 • Notat

  De bevaringsværdige bygninger, som er omfattet af rammen for Nebel landsby, skal i videst muligt omfang, sikres bevaret ved udarbejdelse af bevarende lokalplan.

 • Status

  Vedtaget