loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Østerlundvej

 • Rammenummer

  13ER05

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Inden for området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

 • Notat: Infrastruktur

  Der fastlægges en vejbyggelinje på 85 meter fra motorvejens midte, efter vejdirektoratets anvisning. Inden for areal omfattet af vejbyggelinje må der ikke uden godkendelse fra Vejdirektoratet opføres bebyggelse, etableres faste anlæg, mv. Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak. Arealet kan kun udlægges til erhvervsformål, hvis der kan redegøres for, at der kan etableres den fornødne støjafskærmning til afskærmning af boligområde ved Bygholm Bakker, jf. gældende lokalplan for området. Samtidig skal det ved lokalplanlægning sikres, at der reserveres areal til kommende stibro.

 • Notat

  Ved lokalplanlægning for området skal der tages hensyn til, at byggeri, i det aktuelle landskabsområde, ofte er synligt over stor afstand og derved visuelt påvirker det omgivende landskab. Byranden skal fremstå med et enkelt og harmonisk udtryk i bygningsmassen.  Arealet er berørt af en skovbyggelinje. Ved lokalplanlægning skal Miljøstyrelsen forespørges, om de kan give en sindet-skrivelse på, at ville reducere skovbyggelinjen i hele lokalplanområdet. Alternativ skal der opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, i hver enkel byggesag, for bebyggelse i første række ud mod skoven.

 • Status

  Vedtaget