loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Erhvervsområde

 • Rammenummer

  14ER27

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Produktionsvirksomhed, Transport- og logistikvirksomheder, Industri, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  30-04-2024

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager- og værkstedsvirksomhed, tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv og logistik med mere.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  etableres forureningsfølsom anvendelse i form af kontorer, boliger og lignende i området. Der kan alene etableres administration som en del af en virksomhed, og som er nødvendig for drift af virksomheder inden for industri, produktion, logistik, transport og lager- og værkstedsvirksomheder. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Dette indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger inden for konsekvensområdet. Rammeområdet er ligeledes udlagt til produktionserhverv. Udenom det udpegede område til produktionserhverv er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Dette indebærer, at der ikke kan planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger og lign) inden for konsekvensområdet.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør. Beskyttet natur, fredskov og arealer udpeget til Grønt Danmarkskort friholdes for byvækst, veje, og andre tekniske anlæg, der kan forringe naturindholdet, levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr. I forbindelse med byudvikling skal der derudover sikres afstand til arealer udpeget til ”Grønt Danmarkskort.

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Forslag