loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Erhvervsområde

 • Rammenummer

  14ER24

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Industri, Transport- og logistikvirksomheder, Konsekvensområde omkring produktionsvirksomheder, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  30-04-2024

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Inden for området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse må være 12.000 m2. Det maksimale samlede butiksareal inden for rammeområdet må være på 30.000 m2. Delområdet må derudover anvendes til e-handel og engroshandel og mindre butikker til salg fra egen produktion. Mindre butikker til salg fra egen produktion med et salgsareal på maksimum 250 m2.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Dele af rammeområdet ligger i konsekvensområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dette indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger inden for konsekvensområdet. Dele af rammeområdet ligger inden for konsekvensområder for produktionserhverv. Dette indebærer, at der ikke kan planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger og lignende) inden for konsekvensområdet.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør.

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Forslag